OFERTA EDUKACYJNA

Nasza szkoła pracuje na podstawie programu który jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół .Równolegle realizujemy również nasz międzynarodowy program dotyczący edukacji językowej.

Oba programy uwzględnią pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Głównym celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci oraz jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Realizowany program, wzbogacony jest o program „Dziecięca matematyka” , Eko-Bambini

Treści programu obejmują następujące obszary:

edukację językową
edukację matematyczną
edukację przyrodniczą
edukację społeczną
edukację artystyczną
edukację zdrowotną
profilaktykę logopedyczną.

Dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego warto stwarzać wiele sytuacji, żeby rozbudzić ich ciekawość, poszerzyć horyzonty, powiększyć zasób słownictwa i rozwinąć umiejętność logicznego myślenia oraz jak najwcześniej rozpocząć naukę czytania i pisania. Będzie to solidną podstawą dla dzieci w całej ich „karierze” szkolnej, zwiększy wiarę we własne siły i zaszczepi zamiłowanie do zdobywania wiedzy oraz przygotuje do edukacji szkolnej.


Zajęcia teatralne

Poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych dzieci nieśmiałe, pochłonięte zabawą zapominają o nieśmiałości, dzieci ruchliwe i dynamiczne mogą wyciszyć się oraz wdrożyć do panowania nad sobą.Dzięki byciu aktorem dziecko uświadamia sobie coraz jaśniej w jaki sposób działa i co tym osiąga, zdobywa ono zdolność przewidywania – jak powinno działać, aby osiągnąć określony cel i wykonać określone zadanie. Tym samym staje się ono coraz bardziej zdolne do świadomego kierowania swoją działalnością.

Taniec

  • celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień tanecznych oraz rozbudzenie zamiłowania do tańca i ruchu. Ponadto udział dzieci w naszych zajęciach pomoże rozwinąć ich muzykalność oraz nabyć sprawną koordynację ruchową. Nauka tańca pozwoli również wykreować u dziecka nawyk prawidłowej postawy.Taniec nowoczesny – zajęcia z tańca rozwijają artystyczne zdolności naszych przedszkolaków. Dają możliwość pokonania własnych słabości i ograniczeń. Są one przede wszystkim środkiem prowadzącym do kształtowania prawidłowej postawy, poczucia rytmu i harmonii ruchów. Raz do roku podczas pikniku rodzinnego odbywają się pokazy na których rodzice mogą zobaczyć osiągnięcia swoich dzieci .

Szachy

Szachy z pedagogicznego punku widzenia szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa nie tylko we wszelkich zawodach sportowych, ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci.

Zajęcia plastyczne

  • Warsztaty ceramiczne – na zajęciach dzieci mają okazję zapoznać się z gliną – naturalnym tworzywem kształtowanym przy u użyciu różnych technik lepienia ręcznego. Prace wypalane są w specjalnym piecu i prezentowane na przedszkolnych wystawach a następnie wzbogacają domowe kolekcje.

  • Warsztaty plastyczne – zajęcia plastyczne przy użyciu różnych form i technik plastycznych. Celem zajęć jest rozwój sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, wyrabianie umiejętności skupienia i wytrwałości w doprowadzaniu swojej pracy do końca.

    Zajęcia muzyczne

     Zespół wokalny – celem zajęć jest rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji, kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej.

    Gra na instrumencie – celem zajęć  jest opanowanie podstaw gry na pianinie, rozwijanie zdolności skupienia i wytrwałości.